OK Alehofs hantering av medlemmars personuppgifter

OK Alehof har som idrottsförening en skyldighet enligt stadgarna att föra ett medlemsregister och föreningens medlemsregister omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR)

 Detta dokument beskriver förhållningssättet till denna lagring och är upprättat i enlighet med anvisningar som finns ifrån Riksidrottsförbundet, RF.

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar lämnade uppgifter om dig i egenskap av medlem i OK Alehof.

De personuppgifter som medlemmen lämnar ut kommer att lagras i medlemsregistret IdrottOnline av föreningen, som är ansvarig för behandlingen. Informationen används för att kunna administrera medlemsavgifter, närvaroregistrera aktiviteter och för medlemmen skall kunna anmälan sig till tävlingar.

Föreningen får bara använda informationen i IdrottOnline som ett led i föreningens administrativa eller interna verksamhet.

Föreningen är ansvarig för att utse en ansvarig administratör och att föreningens medlemmar informeras om uppdraget.

OK Alehofs medlemmar har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet i enlighet med OK Alehofs stadgar.

Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ändamål som föreningen har som idrottsförening. Det innebär att lämnade uppgifter kommer att registreras och helt eller delvis finnas utlagda på föreningens hemsida, på sociala medier som administreras av föreningen och via anslag i föreningens klubbstuga. Uppgifterna kan även komma att skickas till externa organisationer inom ramen för föreningens verksamhet, exempelvis för rapportering av aktivitetsstöd.

Föreningen förväntas vara restriktiv i sitt förhållande till personuppgifter och bara hantera de som är nödvändigt i varje enskild situation.

Medlemmen har rätt att få ta del av de personuppgifter om medlemmen som föreningen registrerat. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har medlemmen rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på begäran från den registrerade.